کش کردن فایل های سایت از طریق htaccess - بهترین روش افزایش سرعت سایت

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

روش های محتلفی برای کش کردن فایل های یک سایت وجود دارد مانند کش های داخلی پلتفرم و یا مش های مختلف فایلی بر روی سرور .

امروز می خواهیم بهترین روش کش کردن یک سایت را با هم بررسی کنیم . همانطور که می دانیم قبل از اجرای فایل های پلتفرم تحت وب شما - دستورات htaccess اجرا میشود پس اگر از طریق htaccess فایل ها را کش کنیم می توانیم بهترین بازخورد و بازدهی پلتفرم را داشته باشیم . (کش از طریق سرور و مرورگر کاربر)

این روش با تمام سایت هایی که با سرور apache راه اندازی می شوند کاملا سازگاری دارد .

قبل از هر کاری یک بار سایتتان را با سایت https://gtmetrix.com چک کنید ونمرات داده شده به سایتتان را به یاد داشته باشید تا بعد از تغیرات متوجه موثر بودن یا نبودن این روش بشوید .

یه پیشنهاد جالب

ابتدا فایل هایی که در خواست زیادی از سمت سرور دارند را برای مدت زمانی کش و سپس قابلیت Gzip را در سرور فعال می کنیم - برای انجام تمامی این موارد طبق مراحل زیر افدام کنید :

از طریق فال منیجر هاست خود به مسیر public_html
فایل .htaccess را با یک ویرایشگر استاندارد باز کنید و سپس کد های زیر را به انتهای فایل اضافه و ذخیره کنید :

<IfModule mod_expires.c> 
 ExpiresActive On
 ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
 ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds"
 ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"
 ExpiresByType text/css "access plus 604800 seconds"
 ExpiresByType text/javascript "access plus 86400 seconds"
 ExpiresByType application/x-javascript "access plus 86400 seconds"
</IfModule>

<IfModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>
# Enable Compression
<IfModule mod_deflate.c>
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
</IfModule>
<IfModule mod_gzip.c>
 mod_gzip_on Yes
 mod_gzip_dechunk Yes
 mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
 mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
 mod_gzip_item_include mime ^text/.*
 mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
 mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
 mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</IfModule>

 

اطلاعات این دوره آموزش
کش کردن فایل های سایت از طریق htaccess - بهترین روش افزایش سرعت سایت

قیمت : ۰ تومان

زمان : 00:00:00

بالا