تست ارتباط پایگاه داده MySQL با لاراول

img
img
img
img
shape
shape
blog-details

برای اینکه تست کنید ارتباط برنامه لاراول شما با پایگاه داده برقرار است در فایل :

routes/web.php

کدهای زیر را وارد کنید :

 Route::get('/testmysql', function () {
  try {
    DB::connection()->getPdo();
    if(DB::connection()->getDatabaseName()){
      echo "Yes! Successfully connected to the DB: " . DB::connection()->getDatabaseName();
    }else{
      die("Could not find the database. Please check your configuration.");
    }
  } catch (\Exception $e) {
    die("Could not open connection to database server. Please check your configuration.");
  }
}
);

 و سپس به آدرس : yorsite.com/testmysql مراجعه کنید .

اطلاعات این دوره آموزش
تست ارتباط پایگاه داده MySQL با لاراول

قیمت : 0 تومان

زمان : 00:00:00

بالا