آرشیو بازاریابی عصبی

2021-05-03 11:22:01

بازاریابی عصبی چیست ؟

بازاریابی عصبی به انتقال دانش اقتصاد عصبی به فرآیندهای بازاریابی گفته می شود. به بیان دیگر، بازاریابی عصبی به فعالیت های مرتبط با بخش اقتصاد عصبی گفته می شود. بازاریابی عصبی به تحلیل اتفاقاتی که در ذهن مشتریان، هنگام مواجه با محصول، برند یا وب سایت روی می دهد، می پردازد.

اینجا را بخوانید